New Holland traktor

New Holland traktor

NHT7HD

A-K maskiner
Dyrskuvegen 10
Postboks 128
2041 Kløfta
epost: firmapost@a-k.no