Alle som har kjøpt sprøyter med GPS-Switch eller benytter Amatron 3 terminal med GPS til betjening av sprøyte eller gjødselspreder bør kontakte sitt A-K servicested for å få omprogrammert utstyret slik at det kan hente signaler fra de nye satelittene som er tatt i bruk. Når det gjelder Amatron 3 er det en enkel omprogrammering som kan gjøres direkte i menyen på apparatet. På GPS-svitsj må det installeres noe ny software. 
 
Alle servicesteder i A-K maskiner har fått oppdatert utstyr og prosedyrer for å foreta oppgraderinger. Vi oppfordrer alle Amazonekunder til å kontakte sitt nærmeste servicested for å å utført dette i god tid før utgangen av juni.